Naučná stezka "Čs. opevnění z let 1936 - 38 v okolí Stříbra"

O projektu

Fotografie

Cíle projektu

Pokud vše půjde podle představ, tak po dokončení by si návštěvník po projití naučné stezky měl vytvořit ucelenou představu o výstavbě, typologii a kontrukci lehkého opevnění s důrazem na oblast západních Čech a okolí Stříbra. Dozví se také o jednotkách, které jej obsazovaly, taktické úkoly jednotlivých pevnůstek a jakou roli mělo opevnění sehrát při obraně vlasti. Prostor bude věnován i historii a událostem, které s opevněním bezprostředně souvisí – výstavbě a jejímu dopadu na život obyvatel, postoj tehdejších našich spoluobčanů německé národnosti, obsazení opevnění čs. armádou a její mobilizaci v roce 1938. Dále osudům po Mnichovu, za II. světové války a samozřejmě i období reaktivace a znovuvyužití opevnění v průběhu války studené.

Trasa stezky byla po několika uvažovaných variantách nakonec zvolena tak, aby kopírovala linii pevnůstek podél řeky Mže, spojující vlakovou stanici ve Vranově a nádraží ve Stříbře. Nedílnou součást stezky by tedy měly tvořit především i samotné zrekonstruované objekty opevnění, kdy každý bude pro návštěvníka jiný a něčím zajímavý. Každý také bude prezentovat nějaké historické období. To vše s důrazem na maximální historickou věrnost, s využitím nejrůznějších historických pramenů – dobových fotek, archivních dokumentů, literatury, poznatků z terénu a vzpomínek pamětníků.

Není bez zajímavosti, že naučná stezka by měla mít i svoje vlastní webové stránky, obsahující mimo jiné vícejazyčné verze panelů a další informace a zajímavosi, které se do stezky nevešly. Jednotlivé panely budou s webovými stránkami propojené prostřednictvím QR kódů a návštěvník, disponující např. chytrým telefonem s internetem a čtečkou, tak může mít tyto informace přímo na místě a stále aktuální.

Na projektu se podílejí

Celý projekt finančně podporuje Československá obec legionářská, o.s. Na naučné stezce aktivně spolupracují celkem 4 lidé ze dvou historických klubů: Klub vojenského opevnění Stříbro a náš KVH 18. pěší pluk Plzeň. Další jednotlivci pak přispívají zejm. archivními materiály a dobovými fotografiemi.


Co už je dnes hotovo (konec r. 2012)

Vzhledem k mnoha okolnostem, majícím vliv na zdárné dokončení projektu, rozhodli jsme se v první fázi přistoupit nejprve k rekonstrukci samotných objektů a se zřízením menších informačních panelů, vztahujícím se přímo k nim. Ty obsahují vždy základní informace o daném objektu (typ, odolnost, osádka,...), posléze jeho taktické a palebné úkoly (dle dobových taktických evidenčních listů a náčrtů paleb), popř. dobovou fotografii (pokud je k dispozici) a shrnutí toho, čím je daný objekt zajímavý. Později pak přibydou i hlavní informační cedule stezky s jednotlivými tématickými kapitolami.

Na trase stezky se nachází celkem 22 objektů z r. 1937, 4 z r. 1936 a také 2 civilní objekty v roce 1938 upravené jako improvizovaná stanoviště. Dnes je rekonstrukce dokončena u 10 objektů a další 4 jsou rozpracované. Ta spočívá zpravidla v zemních pracích kolem objektu, vyčištění okolí od náletových dřevin a dále v obnově exteriéru pevnůstky dle zvoleného historického období. Typicky je to obnova kamufláže, popř. osazení replik původních háků na maskovací sítě, mřížek výdechů zplodin apod. Nezbytnou součástí je i vyčištění interiéru od nejrůznějších odpadků.

Některé vybrané pevnůstky budou sloužit jako muzeum, tj. příležitostně přístupné pro veřejnost včetně dobové vnitřní výstroje, výzbroje a s výkladem průvodce. K tomuto účelu už dnes slouží 4 objekty (včetně našeho muzea), přičemž v budoucnu by jich mělo být celkem 5. Vše záleží na dostupných finančních prostředcích, majetkoprávních vztazích a časových možnostech autorů.


KVH 18. pěší pluk Plzeň

2008 - 2022